CAPF

2016

 • Sarang Pofale

  2016 Rank 14
 • Rakesh Akolkar

  2016 Rank 18
 • Aniket Vishnu Marne

  2016 Rank 30
 • Aaditya Deore

  2016 Rank 73
 • Vishal Binnar

  2016 Rank 80
 • Harshal Ramchandra Patil

  2016 Rank 84
 • Shivam Dattatray Dhamanikar

  2016 Rank 131
 • Prathamesh Ganvir

  2016 Rank 151
 • Vishal Durdhawale

  2016 Rank 171
 • Vinay Rajabhau Kalbande

  2016 Rank 203
 • Kalpesh Balasaheb Shinde

  2016 Rank 210