CAPF

2016

 • Vishal Durdhawale

  2016 Rank 171
 • Prathamesh Ganvir

  Prathamesh Ganvir

  2016 Rank 151
 • Vishal Binnar

  2016 Rank 80
 • Aaditya Deore

  2016 Rank 73
 • Rakesh Akolkar

  2016 Rank 18
 • Sarang Pofale

  Sarang Pofale

  2016 Rank 14